Body Clipping


~ Full Body $175/ Draft horse $200/ Pony $150

~ Hunter $140/ Draft $175/ Pony $125

~ Blanket $125/ Draft $150/ Pony $100

~ Trace $100/ Draft $130/ Pony $75

~ Strip $75/ Draft $100/ Pony $50